Ul. Św. Rocha 13/15, lok. 307-308, 315-319 tel: (85) 742 36 82 tel: (85) 744 59 54 e-mail: biuro@kupcy.com.pl

STATUT
Zrzeszenia Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku
ul. Świętego Rocha 13/15

§1

Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców – Organizacja Samorządu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Białymstoku, zwana dalej Zrzeszeniem, jest społeczną organizacją samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych będących związkiem pracodawców, powołaną w wyniku przekształcenia Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. z 1989 r. Nr 35 poz. 194 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 i 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców ( Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami)zwanymi dalej ustawami.

§2

 1. Terenem działania Zrzeszenia jest miasto Białystok i województwo podlaskie.
 2. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Białystok.

§3

 1. Zrzeszenie używa znaku godła z rysunkiem laski merkurego na biało – czerwonej tarczy zwięczonej rysunkiem żaglowca, oraz ma prawo używania pieczęci okrągłej z napisem „Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku”.
 2. Zrzeszenie może używać sztandaru.
 3. Zrzeszenie może używać Pieśni kupieckiej

§4

 1. Zrzeszenie ma na celu wszechstronne popieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków oraz ochronę i reprezentowanie ich interesów gospodarczych.
 2. Zadaniem Zrzeszenia jest w szczególności:
  1. reprezentowanie interesów członków przed organami administracji państwowej
  2. współdziałanie z organami administracji, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w sprawach związanych z działalnością zawodową osób zrzeszonych,
  3. utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji, obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  4. badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez członków i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi tej działalności,
  5. prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Zrzeszenia,
  6. organizowanie imprez popularyzujących działalność gospodarczą członków,
  7. mediacja w sporach zawodowych między członkami,
  8. prowadzenie działalności samopomocowej i socjalnej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o tworzone fundusze,
  9. załatwianie skarg dotyczących działalności członków,
  10. udzielanie pomocy członkom w załatwianiu spraw związanych z wyposażeniem technicznym prowadzonych zakładów,
  11. powoływanie rzeczoznawców (biegłych) w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków,
  12. wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych zrzeszonych członków,
  13. organizowanie działalności szkoleniowej dla zdobycia względnie podwyższenia kwalifikacji zawodowych członków,
  14. reprezentowanie członków wobec organów finansowych,
  15. inspirowanie i popieranie działalności charytatywnej członków,
  16. prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i towarzyskiej służącej integracji członków.
 3. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§5

 1. Członkami Zrzeszenia mogą być podmioty gospodarcze /osoby/ o których mowa w §1
 2. O przyjęciu do Zrzeszenia decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez osobę pragnącą przystąpić do Zrzeszenia. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Tryb wnoszenia odwołań §8 ust.2 Statutu.

§6

Członkowie Zrzeszenia mają prawo :

korzystać z wszelkich urządzeń biura Zrzeszenia, mają prawo uczestniczyć w zebraniach przez Zrzeszenie organizowanych z prawem biernego i czynnego prawa wyborczego. Każdy członek ma prawo zgłaszać na Walne Zebranie wnioski, lecz nie inaczej jak za pośrednictwem Zarządu. Wnioski winny być składane Zarządowi najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Członkowie mają obowiązek :

popieranie zadań Zrzeszenia, dbania o jego dobrą opinię, przestrzegania zasad etyki zawodowej, poddawanie się postanowieniem statutu i uchwałom organów Zrzeszenia oraz regularnego uiszczania składek członkowskich stosownie do postanowień statutu .

§7

Członkowie prowadzący działalność gospodarczą określonego rodzaju mogą za zgodą Zarządu organizować koła /sekcje, grupy/, które w zakresie swych specjalnych spraw zawodowych w ramach niniejszego statutu działają automatycznie na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

§8

 1. Członkowstwo w Zrzeszeniu ustaje przez:

  1. złożenie rezygnacji na piśmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem,
  2. wykreślenie w razie zaprzestania na stałe prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. wykluczenie na mocy uchwały Zarządu w razie nie wykonania obowiązków określonych statutem.
 2. Od uchwały o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie takie wnosi się na piśmie do Zarządu w ciągu miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o uchwale Zarządu. Odwołanie takie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie.
 3. Członek występujący lub wykreślony albo wykluczony nie ma żadnych praw do majątku Zrzeszenia i nie może żądać zwrotu wniesionych składek oraz wpisowego.

§9

 1. Honorowym członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla organizacji lub dla rozwoju działalności prowadzonej przez członków. Uchwały w tym podmiocie podejmuje Zarząd.
 2. Walne Zebranie może w drodze uchwały nadać godność honorowego prezesa Zrzeszenia, prezesowi, który położył szczególne zasługi dla organizacji.

§10

Zrzeszenie prowadzi rejestr członków zawierający dane niezbędne dla prowadzenia działalności Zrzeszenia.

§11

Działalność statutowa Zrzeszenia jest finansowana ze środków pochodzących z:

 1. wpisowego opłacanego przez członków przy przyjęciu do Zrzeszenia,
 2. składek członkowskich,
 3. zapisów, darowizn oraz innych dochodów niestałych
 4. dochodów z majątku własnego Zrzeszenia,
 5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§12

 1. Wysokość wpisowego i zasady ustalania składek członkowskich uchwala Zarząd wspólnie z Komisjami działającymi przy Zrzeszeniu.
 2. Wpisowe powinno być wpłacone w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu.
  Składki powinny być wpłacone bez wezwania za każdy miesiąc z góry do 10 następnego
  miesiąca.
 3. Zarząd ma prawo udzielać indywidualnych ulg w zakresie wysokości składek .Może również w szczególnie uzasadnionych przypadkach umarzać w całości lub w części składki zaległe za 3 m-ce.
 4. Nie wpłacone w terminie wpisowe oraz składki członkowskie stanowią bezsporny dług zalegającego z tymi opłatami członka wobec Zrzeszenia, które organizacja ma prawo dochodzić na drodze sądowej.

§13

 1. Organami Zrzeszenia są:

  1. Walne Zebranie Delegatów,
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Zasady i tryb wyboru delegatów uchwala Walne Zebranie Delegatów.
 3. Kadencja władz Zrzeszenia trwa 4 lata, dotyczy to również mandatu delegata.

§14

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższym organem Zrzeszenia uprawnionym do podejmowania uchwał w ramach obowiązujących przepisów prawa. Walne Zebrania Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd raz na 4 lata najpóźniej do końca IV-go kwartału ostatniego roku kadencji.
 2. Walne Zebranie Delegatów jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 50% delegatów, jeżeli o czasie, miejscu i porządku obrad delegaci zostali zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. W razie braku takiego guorum zwołuje się zebranie w drugim terminie, które powziąć może uchwały bez względu na ilość obecnych
 4.  

§15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie co najmniej 1/3 delegatów.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winne być zwołane przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§16

 1. Osoby prawne będące członkami Zrzeszenia są reprezentowane wobec Zrzeszenia przez przedstawiciela upoważnionego przez właściwą władzę spółki, które nazwisko powinno być zakomunikowane na piśmie Zarządowi.
 2. Przedstawiciel osoby prawnej biorący udział w Walnym Zebraniu ma czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Przedstawiciel osoby prawnej wybrany do władz traci swój mandat w przypadku, gdy przestaje być przedstawicielem osoby prawnej.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów.
 2. Uchwalanie statutu Zrzeszenia i jego zmian.
 3. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji oraz udzielenie absolutorium tym władzom.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach nabycia, zbycia lub innej formy rozporządzania nieruchomościami, albo ich obciążania jeśli Zarząd nie podjął w tym zakresie decyzji/§21 ust. 19/
 5. Wybór i odwołanie: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Decyzje w sprawie odwołań osób nie przyjętych do Zrzeszenia lub wykluczonych.
 7. Decyzje w sprawie likwidacji lub łączenia Zrzeszenia.
 8. Nadanie godności honorowego prezesa.

§18

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§19

 1. Zarząd składa się z 7 członków, w tym prezesa i wiceprezesa wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie wybiera również 3 zastępców członka Zarządu. Zastępca członka Zarządu wchodzi w skład Zarządu, jeżeli w czasie kadencji jego skład uległ zmniejszeniu – w kolejności ilości uzyskanych głosów.

§20

 1. Zarząd odbywa swe posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność połowy członków Zarządu, W tym prezesa lub wiceprezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w czasie jego nieobecności wiceprezes.
 3. Uchwały zapadają większością głosów .W razie równości głosów decyduje głos prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Zrzeszenia i jego członków wobec władz i osób trzecich,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia,
 4. przyjmowanie członków Zrzeszenia oraz decydowanie o ich wykluczeniu ze Zrzeszenia,
 5. projektowanie rocznych planów wpływów i wydatków,
 6. uchwalanie prowizorium wpływów i wydatków na czas do uchwalenia planu,
 7. przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych Zrzeszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 8. zwoływanie Walnych Zebrań,
 9. przyjmowanie Wszelkich zapisów i darowizn,
 10. wyrażanie zgody na zakładanie kół /sekcji, grup/ branżowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
 11. mediacja w sporach zawodowych między członkami,
 12. organizacja biura Zrzeszenia oraz powoływanie i odwoływanie kierownika biura i głównego księgowego,
 13. nadawanie godności honorowego członka Zrzeszenia oraz wyróżnień organizacyjnych,
 14. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz stosowanie ulg przewidzianych w §12 ust.4,
 15. powoływanie biur terenowych i uchwalanie ich regulaminu,
 16. powoływanie komisji i uchwalanie ich regulaminu,
 17. uchwalanie regulaminu w sprawie wyróżnień organizacyjnych,
 18. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Zrzeszenia,
 19. podejmowanie decyzji w sprawach nabycia, zbycia lub innej formy rozporządzania nieruchomościami albo ich obciążania. Decyzje Zarządu w tym zakresie są skuteczne, jeżeli zostały powzięte większością co najmniej 2/3 liczbą członków Zarządu. W razie braku decyzji Zarządu, decyzję podejmuje Walne Zebranie Delegatów.
 20.  

§22

 1. Prezes Zarządu wraz z kierownikiem biura /lub osoby przez nich upoważnione/ reprezentują Zrzeszenie wobec władz i osób trzecich.
 2. Akty notarialne, umowy oraz wszelkiego rodzaju zobowiązania, pełnomocnictwa i czeki pod pieczątką podpisują: prezes i kierownik biura lub osoby przez nich upoważnione.

§23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów na 4 lata.
 2. Walne Zebranie Delegatów wybiera również 2 zastępców. Zastępca wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej, jeżeli w czasie kadencji jej skład uległ zmniejszeniu w kolejności ilości uzyskanych głosów.

§24

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrola całokształtu działalności Zrzeszenia, a w szczególności:

 1. badanie ksiąg i dokumentów finansowych,
 2. sprawdzanie rocznych zamknięć finansowych,
 3. przedstawianie Zarządowi protokołów Komisji oraz wniosków i uwag z dokonanych czynności,
 4. okresowe badania działalności poszczególnych działów,
 5. sporządzanie sprawozdań z wyników badania gospodarki finansowej oraz pozostałych działów, za każdy rok obrachunkowy i przedstawianie ich Zarządowi,
 6. sporządzanie protokółów z wyników badania za okres kadencji i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Delegatów wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępujących organów Zrzeszenia,
 7. Komisja Rewizyjna wykonuje swe czynności w obecności co najmniej trzech członków, jeżeli o czasie i miejscu zebrania członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania,
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zastępca bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu.
 10.  

§25

Członkowie organów Zrzeszenia tracą mandat w przypadku:

 1. rezygnacji,
 2. upływu kadencji,
 3. odwołania,
 4. ustania członkowstwa.

§26

Zarząd Zrzeszenia może zakładać oddziały /biura terenowe/ we wszystkich miejscowościach z terenu działalności Zrzeszenia. Oddziały /biura terenowe/ działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. Może też powoływać sekcje branżowe i Kluby.

§27

Zarząd może powołać komisje stałe lub do konkretnych spraw, które działają na mocy regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§28

 1. Aparatem wykonawczym Zrzeszenia jest biuro,
 2. Pracami biura kieruje kierownik, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy z tym, że angażowanie i zwalnianie pracowników wymaga akceptacji Prezesa Zarządu.
 3. Kierownik biura bierze udział w Walnych Zebraniach Delegatów i zebraniach Zarządu z głosem doradczym, a także ma prawo zgłaszania uwag i wniosków do protokółu.

§29

Zrzeszenie może przyznawać wyróżnienia organizacyjne zarówno członkom jak i osobom nie będącym członkami, a zasłużonym dla organizacji lub dla rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez członków. Zasady przyznawania wyróżnień organizacyjnych określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§30

W razie powzięcia przez Walne Zebranie Delegatów uchwały o likwidacji Zrzeszenia, Walne Zebranie Delegatów, które poweźmie taką uchwałę jednocześnie ustala termin i tryb likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia. W przypadku połączenia zasady określone wyżej stosuje się odpowiednio.

§31

Wątpliwości wynikłe przy stosowaniu statutu rozstrzyga Zarząd.

§32

Tryb rejestracji statutu reguluje ustawa z 30 maja 1989 roku o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych.

§33

Treść statutu w tym zapisie została przyjęta przez Walne Zebranie Delegatów Uchwałą Nr. 3 / 89 W dniu 21 listopada 1989 roku.

§34

Zmiany treści Statutu zostały uchwalone przez Walne Zebranie Delegatów Uchwałą Nr. 2 / 93 w dniu 22 listopada 1993 roku załącznikiem Nr. 9 do Protokółu Walnego Zebrania Delegatów.

§35

Zmiany treści Statutu zostały uchwalone przez Walne Zebranie Delegatów Uchwałą Nr 5 / 2001 w dniu 23 listopada 2001 roku załącznikiem Nr. 6 do Protokółu Walnego Zebrania Delegatów.

Close Menu